Vedtægter for Herlev Dykkerklub Jernlungerne

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Herlev Dykkerklub Jernlungerne. Foreningens hjemsted er Herlev Kommune

§ 2 Foreningens formål

Det er Herlev Dykkerklub Jernlungernes formål at udbrede kendskab til dykning, uddan¬ne medlemmerne til at kunne udøve dykning på forsvarlig vis, samt i øvrigt at varetage med-lemmernes interesser inden for Dansk Sportsdykker-Forbunds aktivitetsområde - herunder almen træning på motionsbasis.

Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunktet for arbejdet i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Sportsdykker-Forbund (DSF), og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Medlemmer kan optages i Herlev Dykkerklub Jernlungerne i fire kategorier:

Som sportsdykkermedlem optages enhver der ønsker at dykke i Herlev Dykkerklub Jernlungerne. Sportsdykkermedlemskabet giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sætter. Som sportsdykkermedlem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalforsamlinger.

Som fridykkermedlem optages enhver der ønsker at fridykke i Herlev Dykkerklub Jernlungerne. Fridykkermedlemskab giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, bortset fra de aktiviteter der indebærer benyttelse af apparatudstyr, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sætter. Som fridykkermedlem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalforsamlinger.

Som motionsmedlem optages enhver der ønsker at deltage i Herlev Dykkerklub Jernlungernes sociale arrangementer. Motionsmedlemskabet giver adgang til sociale aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, samt mulighed for at dyrke motion i klubbens svømmehalstid, såfremt dette ikke er til nævneværdig gene for udøvelse af foreningens primære formål. Som motionsmedlem opnås ikke medlemskab af DSF og ikke stemmeret på generalforsamlinger.

Som passivt medlem optages enhver der ønsker at støtte klubben. Passivt medlemskab giver adgang til klubben ved særlige arrangementer, men ikke medlemskab af DSF og ikke stemmeret på generalforsamlinger.

Optagelse af umyndige som medlemmer kan kun ske med samtykke fra forældre eller værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jf. § 17. Æresmedlemmer har rettigheder som sportsdykkermedlemmer.

§ 5 Foreningens kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud for sportsdykker-, fridykker- og motionsmedlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. Terminerne for kontingentbetalingen er den 1. januar, 1. april, 1. juli og den 1. oktober.

§ 5.a Skriftlige meddelelser fra klub til medlemmer sker via hjemmesiden, mail eller brev.

Dette indebærer at en meddelelse eller indkaldelse via opslag på hjemmesiden (www.jernlungerne.dk) eller mail til det enkelte medlem, betragtes som lovlig ifl. vedtægterne. Disse indkaldelser skal også opsættes på opslagstavlen i klubben.

Det er medlemmernes eget ansvar at klubbens e-mail kartotek er opdateret. Opdatering kan ske via hjemmesiden.

§ 6 Udmeldelse - eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. januar, 1. april, 1. juli eller den 1. oktober, samt at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen for det kvartal, hvori udmeldelsen har virkning.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Herlev Dykkerklub Jernlungerne, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Be-styrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan forlange eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

Endelig kan et medlem indstilles til eksklusion, når der skriftligt til bestyrelsen fremsættes forslag herom af mindst 10 % af sportsdykker- og fridykkermedlemmerne, og endelig afgørelse skal træffes på en generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få skriftlig meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusionen kræver samme majoritet, som er foreskrevet ved ændringen af foreningens vedtægter - jf. § 17.

Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, her kræves dog kun almindeligt flertal.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlinger har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den høje¬ste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalfor-samlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse i ved opslag i klublokalerne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Områdeansvarliges beretning
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt orientering om budgettet for det indeværende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg af formand (ulige år) / valg af økonomiansvarlig (lige år)
8. Valg af den øvrige bestyrelse:

a) Ulige år;

1. uddannelsesansvarlig
2. ansvarlig for klubhus og sociale aktiviteter
3. junior- og ungeansvarlig

b) Lige år;

1. ansvarlig for sikkerhed og materiel
2. frivillighedsansvarlig
3. ansvarlig for sport, og træning og dykkeraktivitet

9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra afstemninger jf. § 6, § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra ét stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet beslutning i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes, senest én måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om de emner der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af generalforsamlingen - som er klubbens øverste instans - og har til opgave at varetage klubbens daglige ledelse og repræsenterer Herlev Dykkerklub Jernlungerne i alle forhold.

Bestyrelsen skal senest 14 dage efter generalforsamlingen samles til det første bestyrelsesmøde, hvor de konstituerer sig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og samles til møde når formanden indkalder til det - der må dog højst gå 3 måneder mellem hvert møde.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller økonomiansvarlig, er til stede, bortset fra beslutninger jf. § 6.

Foreningen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen er økonomisk og sikkerhedsmæssigt ansvarlig overfor generalforsamlingen, ligesom bestyrelsen har det endelige ansvar for barens drift overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ingen mulighed for at drage beslutninger inden for følgende rammer:

  1. Større nyanskaffelser
  2. Større istandsættelser
  3. Optagelser af lån i klubbens navn
  4. Andre større økonomiske beslutninger
  5. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for barens drift. Baren bestyres dog til dagligt af en af bestyrelsen udpeget barbestyrer.

Ud over de faste udvalg og frivillighedsposter kan bestyrelsens medlemmer nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til løsning af de enkelte opgaver indenfor bestyrelsesmedlemmets opgaveportefølje.

Frivillighedsansvarlig har ansvaret for tiltrækning, fastholdelse og udvikling af frivillige i Herlev Dykkerklub Jernlungerne. Derudover varetager frivillighedsansvarlig også hvervet som næstformand, hvilket i praksis betyder at være substitut i formandens fravær.

Ansvarlig for sport, træning og dykkeraktivitet har til primær opgave at udvikle og stimulere mulighederne for at dyrke undervandssport samt dyrke træning i øvrigt i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

Uddannelsesansvarlig har til primær opgave at organisere dykkeruddannelse i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

Ansvarlig for sikkerhed og materiel har til primær opgave at sætte fokus på sikkerheden i forbindelse med dykning i Herlev Dykkerklub Jernlungerne. Herunder hører også det overordnede ansvar for klubbens materiel.

Ansvarlig for klubhus og sociale aktiviteter har til primær opgave at drive det klubhus, som er udgangspunktet for alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne. Med klubhuset følger også haven, garagen, det overordnede ansvar for baren og de sociale aktiviteter Jernlungerne har.

Junior- og ungeansvarlig har ansvaret for at skabe og udvikle de bedste rammer for at være juniorer og unge i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

§ 12 Udvalg

Til varetagelse af klubbens faste arbejdsopgaver er der en række udvalg eller frivillighedsposter. Disse udvælges og udskiftes af det bestyrelsesmedlem de refererer til.

Kommunikator

Har til opgave at varetage skriftlige henvendelser fra klubbens medlemmer og de der gerne vil være medlemmer af klubben. Dertil hører også administrationen af klubbens hjemmeside, infoskærm samt eventuelle konti på sociale medier.

Referer til Formanden, der også kan vælge selv at påtage sig opgaven.

Bogholder

Har til opgave at foretage bogføring, følge op på budget og udarbejde udkast til regnskab.

Refererer til Økonomiansvarlig, der også kan vælge selv at påtage sig opgaven.

Medlemsadministrator

Har til opgave at varetage den daglige drift af klubbens medlemsadministration. Dette indebærer ind- og udmeldelse, indberetning af medlemstal og ansøgning om aktivitetstilskud.

Refererer til Økonomiansvarlig, der også kan vælge selv at påtage sig opgaven.

Barudvalg

Har til opgave at varetage den daglige drift af baren i klubhuset. Dette indebærer blandt andet vareindkøb samt medlemmernes køb i baren. Medlemmers eventuelle gæld overdrages til Økonomiansvarlig for inddrivelse.

Jf. gældende lovgivning skal klubben have en barbestyrer for at kunne have en alkoholbevilling. Barbestyreren leder barudvalget som refererer til Ansvarlig for klubhus og sociale aktiviteter, der også kan vælge selv at indgå i udvalget eller varetage funktionen som barbestyrer jf. §13.

Aktivitetsudvalg

Er et interesseudvalg til koordinering af fælles kræfter for afholdelse af sociale aktiviteter i klubben.

Refererer til Ansvarlig for klubhus og sociale aktiviteter, der også kan vælge selv at indgå i udvalget.

Koordinator af Uv-rugby

Har til opgave at varetage den daglige drift af uv-rugby i klubben.

Refererer til Ansvarlig for sport, træning og dykkeraktivitet, der også kan vælge selv at påtage sig opgaven.

Koordinator af Fridykning

Har til opgave at varetage den daglige drift af fridykning i klubben.

Refererer til Ansvarlig for sport, træning og dykkeraktivitet, der også kan vælge selv at påtage sig opgaven.

Juniorpanel

Panelet drives af junior- og ungeansvarlig, og består af en gruppe Jernlunger der er i alderen 8 til 14 år. Formålet med juniorpanelet er, at de høres om, hvad de ønsker i Jernlungerne samt beslutninger der vedrører aldersgruppen direkte. Panelet samles mindst 4 gange om året, hvoraf mindst én gang skal være sammen med bestyrelsen.

Refererer til Junior- og ungeansvarlig.

Instruktørgruppen

Gruppen består af fungerende dykkerinstruktører i Herlev Dykkerklub Jernlungerne (både fridykker, snorkeldykker og flaskedykker). Formålet med gruppen er at igangsætte og koordinere dykkeruddannelse i klubben. Man behøver ikke at være certificeret instruktør, men er udpeget af den uddannelsesansvarlige.

Refererer til Uddannelsesansvarlig, der også selv kan indgå i gruppen.

Materiellauget

Har til opgave at varetage den daglige drift af klubbens dykkermateriel og -udstyr – lige bortset fra bådene.

Refererer til Ansvarlig for sikkerhed og materiel, der også kan vælge selv at indgå i lauget.

Bådlauget

Har til opgave at varetage den daglige drift af klubbens både.

Refererer til Ansvarlig for sikkerhed og materiel, der også kan vælge selv at indgå i lauget.

Dykker-Teknisk Udvalg

DTU arbejder med koordinering og praktiske opgaver indenfor sikkerhed ved dykning samt drøfter udviklingen på området i klubben. DTU kan ikke beslutte for klubben, men indstille beslutninger direkte til bestyrelsen.

Refererer til Ansvarlig for sikkerhed og materiel, der også kan vælge selv at indgå i udvalget.

§ 13 Besættelse af poster

Bestyrelsens medlemmer skal alle være sportsdykker- eller fridykkermedlemmer af klubben.

Barbestyreren skal, jf. gældende lovgivning, være fyldt 25 år.

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Der vælges til den enkelte bestyrelsespost enkeltvis, og listevalg kan derfor ikke finde sted.

Genvalg kan finde sted.

På valg ulige år: Formanden samt uddannelsesansvarlig, ansvarlig for klubhus og sociale aktiviteter samt junior- og ungeansvarlig

På valg lige år: Økonomiansvarlig samt ansvarlig for sikkerhed og materiel, frivillighedsansvarlig samt ansvarlig for sport, træning og dykkeraktivitet

Skal et medlem ekskluderes fra en bestyrelsespost, skal dette ske ved en ekstraordinær gene-ralforsamling, hvor der kun må være dette punkt på dagsordenen.

Skulle et medlem selv trække sig fra en post, kan bestyrelsen til enhver tid indsætte en kon-stitueret på posten indtil næste ordinære generalforsamling.

Et medlem kan kun bestride én bestyrelsespost.

§ 14 Retningslinier for udvalg

Alle faste udvalg og frivillighedsposter skal holdes løbende opdateret i sager der vedrører deres respektive ansvarsområder. I den forbindelse skal de høres i tilsvarende sager før bestyrelsen kan træffe endelig beslutning.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år samt status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskabet og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før den or-dinære generalforsamlings afholdelse.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges, for ét år ad gangen, to kritiske revisorer og en kritisk revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med deres påtegning. Disse tre er udvalgt af generalforsamlingen og må ikke sidde i bestyrelsen. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Af hensyn til indbrud i klub eller hjem, må der ikke opbevares mere end kr. 7.000,- i kontanter af klubbens midler.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens ophævelse

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens materiel Herlev Kommunes Ungdomsskole, medens de rede økonomiske midler tilfalder et ungdomsarbejde i Herlev Kommune, som vælges af den opløsende generalforsamling.

Revideret pr. 25. april 2021

Tobias Lykke Pinndal
formand

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev