Vedtægter for Herlev Dykkerklub Jernlungerne

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Herlev Dykkerklub Jernlungerne. Foreningens hjemsted er Herlev Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Det er Herlev Dykkerklub Jernlungernes formål at udbrede kendskab til dykning, uddan­ne medlemmerne til at kunne udøve dykning på forsvarlig vis, samt i øvrigt at varetage med­lemmernes interesser inden for Dansk Sportsdykker-Forbunds aktivitetsområde - herunder almen træning på motionsbasis.
Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunktet for arbejdet i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Sportsdykker-Forbund (DSF), og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Medlemmer kan optages i Herlev Dykkerklub Jernlungerne i fire kategorier:

Som sportsdykkermedlem optages enhver der ønsker at dykke i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne. Sportsdykkermedlemskabet giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sæt­ter. Som sportsdykkermedlem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalfor­samlinger.

Som fridykkermedlem optages enhver der ønsker at fridykke i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne. Fridykkermedlemskab giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne, bortset fra de aktiviteter der indebærer benyttelse af apparatudstyr, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sætter. Som fridykkermed­lem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalforsamlinger.

Som motionsmedlem optages enhver der ønsker at deltage i Herlev Dykkerklub Jernlun­gernes sociale arrangementer. Motionsmedlemskabet giver adgang til sociale aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, samt mulighed for at dyrke motion i klubbens svømme­halstid, så­fremt dette ikke er til nævneværdig gene for udøvelse af foreningens primære formål. Som motionsmedlem opnås ikke medlemskab af DSF og ikke stemmeret på ge­neralforsamlinger.

Som passivt medlem optages enhver der ønsker at støtte klubben. Passivt medlemskab giver adgang til klubben ved særlige arrangementer, men ikke medlemskab af DSF og ikke stem­meret på generalforsamlinger.

Optagelse af umyndige som medlemmer kan kun ske med samtykke fra forældre eller værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslut­ning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jf. § 17. Æresmedlemmer har rettigheder som sportsdykkermedlemmer.

§ 5 Foreningens kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsam­ling.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud for sportsdykker-, fridykker- og motionsmed­lemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. Terminerne for kontingent­betalingen er den 1. januar, 1. april, 1. juli og den 1. oktober.

§ 5.a Skriftlige meddelelser fra klub til medlemmer sker via hjemmesiden, mail eller brev.

Dette indebærer at en meddelelse eller indkaldelse via opslag på hjemmesiden (www.jernlungerne.dk) eller mail til det enkelte medlem, betragtes som lovlig ifl. vedtægterne. Disse indkaldelser skal også opsættes på opslagstavlen i klubben.
Det er medlemmernes eget ansvar at klubbens e-mail kartotek er opdateret. Opdatering kan ske via hjemmesiden.

§ 6 Udmeldelse - eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. januar, 1. april, 1. juli eller den 1. oktober, samt at det pågæl­dende medlem har betalt sit kontingent til foreningen for det kvartal, hvori udmeldelsen har virk­ning.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Herlev Dykkerklub Jernlungerne, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Be­styrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan forlange eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

Endelig kan et medlem indstilles til eksklusion, når der skriftligt til bestyrelsen fremsæt­tes forslag herom af mindst 10 % af sportsdykker- og fridykkermedlemmerne, og endelig afgørel­se skal træffes på en generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkom­mende medlem krav på at få skriftlig meddelelse herom senest 3 døgn før generalfor­samlingen afhol­des, ligesom vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgs­målet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsorde­nen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusionen kræver samme majoritet, som er fore­skrevet ved ændringen af foreningens vedtægter - jf. § 17.

Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun op­tages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, her kræves dog kun almin­deligt flertal.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlinger har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den høje­ste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til general­for­samlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer­ne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalfor­samlingens afholdelse i ved opslag i klublokalerne. Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general­forsamlin­gen afholdes. For­slagene skal optages på dagsordenen.
Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af fore­nin­gen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentre­stance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentanternes beretning
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt ori­entering om budgettet for det indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg af formand (ulige år)/valg af kasserer (lige år)
 8. Valg af den øvrige bestyrelse:
  1. Ulige år; Strategiansvarlig for
   1. uddannelse
   2. klubhus
   3. PR og kommunikation
  2. Lige år; Strategiansvarlig for
   1. sikkerhed
   2. aktivitet og fællesskab
   3. sport og træning
 9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stem­meflertal, bortset fra afstemninger jf. § 6, § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstem­ningsmåden. Dog skal, på begæring fra ét stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, lige­som alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, hvori også et referat af forhand­lingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af diri­genten. Har en generalforsamling truffet beslutning i en sag, kan denne ikke på ny fore­bringes på samme ge­neralforsamling.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal ind­kaldes, når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrel­sen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes, senest én må­ned efter at begæ­ringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om de emner der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af generalforsamlingen - som er klubbens øverste instans - og har til opgave at varetage klubbens daglige ledelse og repræsenterer Herlev Dykkerklub Jernlun­gerne i alle forhold.
Bestyrelsen skal senest 14 dage efter generalforsamlingen samles til det første besty­relsesmøde, hvor de konstituerer sig. På mødet skal bestyrelsen vælge en næstformand blandt de 6 strategiansvarlige samt fastlægge de 3 opgavelister
 • obligatoriske opgaver
 • ønskede opgaver (ud fra inspirationsliste)
 • valgfri opgaver (bestyrelsens øvrige ønsker)
for det kommende år frem til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og samles til møde når formanden ind­kalder til det - der må dog højst gå 3 måneder mellem hvert møde.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt for­manden eller kasseren, er til stede, bortset fra beslutninger jf. § 6.
Foreningen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem. I formandens forfald ind­træder næstformanden i hans/hendes sted.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægt­erne.
Bestyrelsen er økonomisk og sikkerhedsmæssigt ansvarlig overfor generalforsamlingen, lige­som bestyrelsen har det endelige ansvar for barens drift overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen har ingen mulighed for at drage beslutninger inden for følgende rammer:

1. Større nyanskaffelser
2. Større istandsættelser
3. Optagelser af lån i klubbens navn
4. Andre større økonomiske beslutninger
5. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for barens drift. Baren bestyres dog til dagligt af en af bestyrelsen udpeget barformand.

Bestyrelsens medlemmer nedsætter arbejdsgrupper og udvalg til løsning af de enkelte opgaver indenfor bestyrelsesmedlemmets opgaveportefølje.

Strategiansvarlige for henholdsvis Sikkerhed og Uddannelse skal dog have et permanent Dykker-Teknisk Udvalg (DTU). DTU skal bestå af de to strategiansvarlige samt mindst yderligere 3 medlemmer. Disse medlemmer udpeges løbende af de to strategiansvarlige i fællesskab. På den ordinære generalforsamling skal der spørges til interesserede udvalgsmedlemmer, der herefter er med i udvalget frem til næste ordinære generalforsamling. Udvalget skal arbejde efter konsensus og beslutninger skal tages som sådan.
DTU skal arbejde med koordinering og praktiske opgaver indenfor sikkerhed og uddannelse samt drøfte udviklingen på området i klubben. DTU kan ikke beslutte for klubben, men indstille beslutninger direkte til bestyrelsen.

Strategiansvarlig ”aktivitet og fællesskab” har til primær opgave at sikre fokus og initiativ omkring aktiviteter i klubben og fremmelse af det fællesskab, som Herlev Dykkerklub Jernlungerne hviler på.

Strategiansvarlig ”sport og træning” har til primær opgave at udvikle og stimulere mulig­hederne for at dyrke undervandssport samt dyrke træning i øvrigt i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

Strategiansvarlig ”uddannelse” har til primær opgave at organisere dykkeruddan­nelse i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

Strategiansvarlig ”sikkerhed” har til primær opgave at sætte fokus på sikkerheden i forbindelse med dykning i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

Strategiansvarlig ”klubhus” har til primær opgave at drive det klubhus, som er udgangs­punktet for alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

Strategiansvarlig ”PR og kommunikation” har til primær opgave at sikre kommunikatio­nen – herunder www.jernlungerne.dk og Den Glade Haj – til medlemmerne. Endvidere at sørge for tiltag til øgning af det almene kendskab til Herlev Dykkerklub Jernlungerne.

§ 12 Udvalg

UDGÅR

§ 13 Besættelse af poster

Bestyrelsens medlemmer skal alle være sportsdykker- eller fridykkermedlemmer af klub­ben.
Barbestyreren skal, jf. gældende lovgivning, være fyldt 25 år.
Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Der vælges til den enkelte bestyrelsespost enkeltvis, og listevalg kan derfor ikke finde sted.
Genvalg kan finde sted.

På valg ulige år: Formanden samt strategiansvarlig for ”uddannelse”, ”klubhus” samt ”PR & Kommunikation
På valg lige år: Kasseren samt strategiansvarlig for ”sikkerhed”, ”aktivitet og fælles­skab” samt ”sport og træning”

Skal et medlem ekskluderes fra en bestyrelsespost, skal dette ske ved en ekstraordinær gene­ralforsamling, hvor der kun må være dette punkt på dagsordenen.
Skulle et medlem selv trække sig fra en post, kan bestyrelsen til enhver tid indsætte en kon­stitueret på posten indtil næste ordinære generalforsamling.
Et medlem kan kun bestride én bestyrelsespost.

§ 14 Retningslinier for udvalg

UDGÅR

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år samt status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskabet og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før den or­dinære generalforsamlings afholdelse.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges, for ét år ad gangen, to kritiske revisorer og en kri­tisk revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at behold­ningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med deres påtegning. Disse tre er udvalgt af generalforsamlingen og må ikke sidde i bestyrelsen. Hver af revisorerne har til enhver tid ad­gang til at efterse regnskab og beholdninger.
Af hensyn til indbrud i klub eller hjem, må der ikke opbevares mere end kr. 7.000,- i kontan­ter af klubbens midler.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de af­givne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens ophævelse

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt ind­kaldt ekstraordinær generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 af alle stemme­berettigede medlemmers stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder for­eningens materiel Herlev Kommunes Ung­domsskole, medens de rede økonomiske midler tilfalder et ungdomsarbejde i Herlev Kommune, som væl­ges af den opløsende generalforsamling.


Revideret pr. 12. marts 2016


Peter Elmsted Dreier
formand

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev